Registrací do partnerského programu na webových stránkách internetového obchodu shop.thajskyraj.com nebo umístěním reklamního odkazu na webové stránky shop.thajskyraj.com souhlasí Partner s těmito pravidly a podmínkami spolupráce mezi Provozovatelem partnerského programu a Partnerem:

 

I. Všeobecná ustanovení využívání Partnerského programu shop.thajskyraj.com

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Pravidly a podmínkami spolupráce v Partnerském programu, souhlasí registrující se uživatel (dále jen „partner“) s podmínkami provizního systému shop.thajskyraj.com v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s provozovatelem, kterým je BERGMAN CO. LTD., 9/15 Moo 4, Had Sai Khao, Koh Chang, Trat 23170, Thailand (dále jen „provozovatel“).

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Registrace je bezplatná. Provozovatel si vyhrazuje právo registraci bez udání důvodu odmítnout.

b) Partner je při registraci povinen uvést své správné a pravdivé adresní a identifikační údaje. Partner prohlašuje, že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Provozovatel je v souladu příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů oprávněn nakládat s osobními údaji, které Partner uvede při registraci do Partnerského programu, pro účely řádného výkonu své činnosti, a to po celou její dobu, není však oprávněn tyto údaje zveřejnit. Oznámení určená Partnerovi zasílá Provozovatel na adresu uvedenou Partnerem v rámci registrace, a to e-mailem, popřípadě písemně.

c) Partner se zavazuje provozovat internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na zboží a elektronické knihy z internetového obchodu shop.thajskyraj.com v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama na produkty z internetového obchodu shop.thajskyraj.com a vlastní všechna potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

d) Partner získává od Provozovatele provizi za každou zaplacenou objednávku zboží a elektronických knih učiněnou prostřednictvím reklamního odkazu podle článku III.

e) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze k propagaci zboží a elektronických knih z internetového obchodu shop.thajskyraj.com.

f) Partner je povinen zdanit provizi z Partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umí­stění­ bannerů na stránkách Partnerů a ukončit Partnerský program v případě porušení­ jakéhokoliv bodu této smlouvy. Dále si vyhrazuje právo zabavit veškerý zisk z Partnerského Programu na Partnerově účtu, pokud zjistí­ umí­stění­ banneru na stránku, jejíž obsah je v rozporu s platnými zákony jako: pornografie, zvláště pak s účastí­ dětí­ pod 15 let, spojení s násilí­m nebo s účastí­ zvířat. Pomluvy, propagace násilí, nenávisti, rasismu, xenofobie, mezinárodní­ch konfliktů Porušení­ autorských práv/duševní­ho vlastnictví­ nebo obsah např. virů, “Trojských koní”, data obsahují­cí­ viry nebo jakýkoliv jiný destruktivní části kódu. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele.

h) Pokud se provozovatel dozví o protiprávním jednání Partnera, dovoluje Partner Provozovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům.

 

III. Reklamní odkazy a provize

a) Reklamním odkazem se rozumí hypertextový odkaz směřující z webové stránky Partnera na webovou stránku Provozovatele, internetového obchodu shop.thajskyraj.com popřípadě její podstránku. Obsahem odkazu může být text i obrázek (banner). Aby mohl být Partner správně identifikován, musí cílová URL adresa být správná a obsahovat parametr s identifikátorem Partnera. Identifikátor získá Partner po registraci do Partnerského programu. Identifikátor musí být součástí každého reklamního odkazu. Stejný identifikátor může Partner použít na více webových stránkách.

b) Partner smí pro umístění reklamního odkazu využívat vlastní webové stránky, popřípadě smí vkládat reklamní odkaz na webové stránky třetích osob, jako jsou chaty, diskuse, komentáře k článkům apod., pokud to není v rozporu s podmínkami takových webových stránek.

c) Pokud na webové stránce Partnera její uživatel (s každou unikátní IP adresou) klikne na reklamní odkaz popsaný v článku III., přejde na webovou stránku Provozovatele, internetové obchodu shop.thajskyraj.com a zde objedná a zaplatí zboží, má Partner právo na provizi z každé takové objednávky ve výši 10% z ceny zboží (bez případných daní) i za všechny nákupy, které návštěvník uskuteční po dobu 120 dnů.

d) Za objednávku uskutečněnou na základě reklamního odkazu se považuje každá objednávka uskutečněná do 120 dnů od kliknutí na odkaz. Pro účely vzniku práva na provizi není doba úhrady objednaného zboží Provozovateli nijak omezena, právo na provizi však vznikne až po provedení této úhrady (zaplacení zboží v plné výši).

Provize se počítá z celkové ceny zrealizované objednávky bez daní a nezahrnuje se do ní poštovné. Za nezaplacené nebo zákazníkem stornované objednávky se provize nevyplácí.

e) Rozpoznání objednávky jako objednávky uskutečněné prostřednictvím reklamního odkazu určitého Partnera je prováděno prostřednictvím cookies. Jelikož není technicky možné takto rozpoznat objednávku provedenou z počítače s vypnutými či smazanými cookies, nemůže být v takovémto případě právo na provizi přiznáno.

f) Provize bude vyplácena každý měsíc automaticky, po dosažení minimálního limitu pro výplatu, který činní 500 Kč.

g) V případě ukončení spolupráce ze strany Partnera má Partner nárok na vyplacení do té doby nashromážděné a nevyplacené provize, a to do 30 dnů od ukončení spolupráce.

h) V provizi partnera je zahrnuta i úhrada nákladů spojených s jeho činností ve smyslu této spolupráce.

 

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Partnerský program se zřizuje na dobu neurčitou. Spolupráci mohou ukončit obě strany, Partner i Provozovatel, a to oznámením o ukončení spolupráce doručeným doporučeným dopisem, zaslaným faxem nebo e-mailem.

b) Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že Partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) V případě porušení těchto pravidel Partnerem může Provozovatel odmítnout vyplacení provize Partnerovi a může Partnera z Partnerského programu vyloučit.

 

V. Závěrečná ustanovení

a) Provozovatel si vyhrazuje právo tato pravidla a podmínky spolupráce v Partnerském programu kdykoliv bez udání důvodu změnit. Změna nabývá účinnosti jejím oznámením na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel bude Partnera o změnách informovat e-mailem odeslaným nejpozději do 10 pracovních dnů poté. Nárok na provizi vzniklý před účinností změny jí nemůže být dotčen.

b) Účastí v Partnerském programu Partner s těmito pravidly a podmínkami výslovně souhlasí.

c) Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem on-line systému a internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

d) Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí z těchto pravidel a podmínek spolupráce nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Nárok na náhradu škody není dotčen zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy.